Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dot. zmian zaplanowanych w projekcie celów

data publikacji: 18-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w przypadku zmiany zaplanowanych w projekcie celów, a w konsekwencji grup docelowych, należy zwrócić się pismem do Instytucji Organizującej Konkurs w celu zaakceptowania przedmiotowych zmian. Zgodnie bowiem z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, rozdziałem Rozwiązanie umowy, w przypadku gdy Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.