Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca formy ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia

data publikacji: 20-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 114, poz. 954), zmienia się wartość kwoty decydującej o formie ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Dotychczasowe przepisy, ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 23, poz. 140) stanowiły, iż forma zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wnoszona jest w przypadku umów do wysokości 4 mln zł. Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem, § 10, ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją, w przypadku gdy:

 1. wartość w formie zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub 
 2. beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 73 i art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”.


3. W przypadku gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10.000.000 zł, z zastrzeżeniem ust.2 pkt. 2, warunkiem wypłaty dotacji rozwojowej w formie zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia, w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z następujących form:

 1. pieniądzu; 
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3. gwarancjach bankowych; 
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); 
 6. wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
 7. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
 8. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu; 
 9. przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; 
 10. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; 
 11. poręczenia według prawa cywilnego.”


oraz po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a. „W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równolegle w czasie, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki, wynikająca z tych umów:

 1. nie przekracza 10.000.000 zł - zabezpieczenie każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2; 
 2. przekracza 10.000.000 zł - zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz każdej kolejnej umowy, ustanawiane jest na zasadach określonych w ust. 3.”


Jednocześnie WUP informuje, iż formy zabezpieczenia możliwe do ustanowienia w ramach poszczególnych konkursów zostały zawężone i szczegółowo wskazane w dokumentacji konkursowej dla danego działania.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjenci, którzy w ramach projektu mieli przyznane środki na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu, a w wyniku wejścia w życie powyższych przepisów wniosą zabezpieczenie w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową, mają możliwość wydatkowania w/w środków – w porozumieniu z IP, na inne działania w projekcie.

Załączniki:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 Nr 114, Poz. 954).