Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 21-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 10 lipca br. została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących element Systemu Realizacji PO KL.

Jednolita wersja jest dostępna na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Program PO KL/ Ważne dokumenty.

Zapisy nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL należy stosować w ramach konkursów ogłoszonych od dnia 1 sierpnia br., z wyłączeniem regulacji odnoszących się do ekspertów (w tym dotyczących składu KOP oraz protokołu z prac KOP) oraz nowych wzorów deklaracji poufności i oświadczeń o bezstronności, które należy stosować od dnia 1 października br.