Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakładanie lokat terminowych ze środków dotacji rozwojowej

data publikacji: 10-09-2009

W związku z licznymi sygnałami o umieszczaniu przez Beneficjentów środków przekazanych w ramach zaliczek otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lokatach bankowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL kwoty przekazywane w ramach zaliczek na poczet przyszłych płatności w ramach PO KL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz być przekazywane w wysokości niezbędnej do finansowania bieżących płatności beneficjenta związanych z realizacją projektu. Umieszczanie ww. środków na wspomnianych lokatach wskazywałoby, iż kwota wnioskowana jest zawyżona w stosunku do niezbędnych do poniesienia w projekcie wydatków, a tym samym sposób wykorzystania przyznanych środków jest nieefektywny i niezgodny z założeniami PO KL.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż nie ma możliwości zakładania lokat terminowych ze środków dotacji rozwojowej otrzymanych na realizację projektu.