Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca realizacji Poddziałania 9.1.3 PO KL

data publikacji: 11-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o konieczności wypełnienia sprawozdania z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obowiązek sprawozdawczy został nałożony na ucznia, który otrzymał stypendium oraz jego nauczyciela – opiekuna dydaktycznego.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą do wszystkich stypendystów, którym udzielone zostało wsparcie w ramach przedmiotowego projektu o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania stypendium i realizacji postępów edukacyjnych określonych w Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia. 
Zarówno sprawozdanie, jak i ankietę należy wypełnić i odesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, najpóźniej do dnia 13 listopada 2009 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu WUP w Poznaniu).

Wzory formularzy do pobrania:

  1. Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (.pdf)
  2. Ankieta dotycząca wykorzystania stypendium i realizacji postępów edukacyjnych określonych w Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (.pdf)