Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa karta oceny merytorycznej

data publikacji: 16-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmianie uległa Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL. Wprowadzono nowy przypis odnoszący się do projektów realizowanych w partnerstwie w pkt 3.5 (Potencjał projektodawcy i sposób zarządzania projektem) oraz przypis w pkt IV (Wydatki projektu) dotyczący projektów, w których nie ma kosztów pośrednich.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż możliwość stosowania powyższych zapisów została dopuszczona przez Instytucję Zarządzającą pod warunkiem niemodyfikowania wzoru Karty oceny merytorycznej, określonego w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w zakresie poszczególnych kategorii oceny.

Nowy wzór Karty oceny merytorycznej zostanie udostępniony wraz z Dokumentacją konkursową, w momencie ogłoszenia konkursu.