Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Działanie 7.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza ośrodki pomocy społecznej z obszaru województwa Wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o ś rodki pomocy społecznej . 

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 18 lutego do 31 marca 2008 r. Jednocześnie przypominam, że w związku z trwającymi jeszcze pracami końcowymi związanymi z opracowywaniem przykładowego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego oraz wprowadzaniem zmian w dokumentach programowych, zapisy Systemu realizacji PO KL oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL mogą ulec zmianie. Zaktualizowane wersje w/w dokumentów zostaną opublikowane na stronie internetowej Portalu Funduszy Strukturalnych www.efs.gov.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 061 846 38 70 lub 061 846 38 71.