Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram konkursu otwartego nr POKL/6.2/1/09

data publikacji: 09-10-2009

Harmonogram konkursu otwartego nr POKL/6.2/1/09 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe – III runda konkursowa

n - data złożenia wniosku o dofinansowanie

Etap oceny formalnej
Ocena formalna wniosku
n + 14 dni
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej
n + 19 dni (5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
 
 
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
 
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Etap oceny merytorycznej
Zwoływanie kolejnych posiedzeń KOP, na których oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu poprzedniego posiedzenia KOP
Rozpoczęcie KOP – 12.10.2009 r.
 
 
Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie danego posiedzenia KOP
 
Liczba wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP
Termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP
 
1-100
nie dłużej niż 20 dni
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej
5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)
Nie później niż n + 60 (65) dni
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie przez projektodawcę wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
nie krócej niż n + 65 (70) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji)
 
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK
5 dni od daty złożenia przez projektodawcęwymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
 
Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK
nie rzadziej niż raz w miesiącu

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.