Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Termin rozpoczęcia KOP w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2

data publikacji: 12-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/09 oraz nr PO KL/9.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zaplanowane jest na dzień 12 października 2009 r. W trakcie obrad Komisji Oceny Projektów będą oceniane wnioski Beneficjentów, których protest został rozpatrzony pozytywnie. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.