Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca konkursu w ramach Działania 9.3 PO KL

data publikacji: 13-10-2009

W związku z zakończeniem obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 8–22 września 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że żaden z projektów nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, tym samym nie opublikowano listy rankingowej.