Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca środków niewygasających

data publikacji: 14-10-2009

W świetle wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zapisami Umowy dotacji rozwojowej na 2009 rok zawartej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP w Poznaniu) jest zobowiązany do oszacowania wartości dotacji rozwojowej, która decyzją Rady Ministrów, zostanie uznana jako środki niewygasające z końcem roku budżetowego 2009.

Powyższe wytyczne obligują wszystkich beneficjentów do dokładnego przeanalizowania wydatków jakie zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku w stosunku do planu wydatków na 2009 r. wynikającego z harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL o konieczności oszacowania, jakie kwoty będą niewykorzystane i zostaną zgłoszone jako środki niewygasające. Podczas szacowania w/w kwot należy brać pod uwagę zarówno środki już otrzymane jak i wnioskowane zgodnie z harmonogramem płatności.

Przeanalizowane dane należy przesłać do WUP w Poznaniu w zestawieniu tabelarycznym w terminie do dnia 23 października 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 (do pobrania .xls) do przedmiotowego pisma.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami WUP
w Poznaniu, odpowiednio dla każdego priorytetu:

  • Priorytet VI nr tel. 0-61 8463-887 
  • Priorytet VII nr tel. 0-61 8463-881 
  • Priorytet VIII nr tel. 0-61 8463-891 
  • Priorytet IX nr tel. 0-61 8463-882.