Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Efekt zachęty w ramach projektów objętych regułami pomocy publicznej

data publikacji: 20-10-2009

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi weryfikacji spełnienia efektu zachęty w ramach projektów objętych regułami pomocy publicznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stosowne wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z pkt. 28 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), należy przyjąć, że w przypadku pomocy przekazanej na podstawie niniejszego rozporządzenia na rzecz mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa efekt zachęty wystąpi, jeżeli przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z realizacją projektu lub objętych pomocą publiczną. Jednocześnie, zgodnie z § 32b ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uznaje się, że pomoc przyznana mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu, przy czym w przypadku beneficjentów pomocy nie będących projektodawcami lub w przypadku gdy pomoc publiczna jest przyznawana beneficjentom pomocy nie wymienionym we wniosku o dofinansowanie projektu, przez wniosek o przyznanie pomocy należy rozumieć odpowiednio umowę o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub umowę o rozpoczęciu korzystania z usług doradczych.

Z kolei duże przedsiębiorstwo, przed udzieleniem pomocy powinno spełnić dodatkowe warunki świadczące o wystąpieniu efektu zachęty – oprócz złożenia wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu (udzieleniem pomocy), powinno udowodnić, że dzięki udzielonej pomocy:

  1. rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony, 
  2. zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony, 
  3. całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona, 
  4. nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu,

przy czym dla spełnienia efektu zachęty wystarczające jest wystąpienie co najmniej jednego z powyższych warunków. Podmiot udzielający pomocy powinien również zadbać o to, by przedsiębiorstwo sporządziło w formie dokumentu wewnętrzną analizą wykonalności projektu lub zadań objętych pomocą uwzględniającą sytuację przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania pomocy oraz bez jej udziału (porównaj: pkt. 29 preambuły rozporządzenia Komisji). Dokument ten powinien zostać sporządzony przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy (tj. wniosku o dofinansowanie w przypadku dużych przedsiębiorstw, które samodzielnie chcą zrealizować projekt lub umowy wewnątrzprojektowej, w przypadku dużych przedsiębiorstw nie będących projektodawcami). Powyższa analiza powinna zostać wykorzystana w opisie wniosku o dofinansowanie projektu (pkt.3.1) oraz stanowić załącznik do umowy zawartej z beneficjentem/beneficjentem pomocy. Tym samym podmiot udzielający pomocy powinien zweryfikować czy dokumentacja przygotowana przez duże przedsiębiorstwo przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy zakłada spełnienie jednego lub więcej z wymienionych powyżej kryteriów świadczących o wystąpieniu efektu zachęty.