Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL

data publikacji: 21-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, dotyczącym realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapis „jedno szkolenie”, stanowiący fragment przypisu nr 37 (obecnie 43) do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, należy rozumieć jako:

  • jedną edycję szkolenia (w przypadku szkoleń jednorodnych [jednomodułowych], tj. o tym samym zakresie merytorycznym) albo 
  • jedną, wyodrębnioną pod względem merytorycznym część szkolenia realizowanego w ramach danego projektu objętego dofinansowaniem.
     

Ponadto w przypadku kursu języka obcego, za jedno szkolenie należy uznać w szczególności jedną edycję szkolenia (o tym samym zakresie merytorycznym, tj. np. na jednym poziomie znajomości języka) z jednego języka obcego. W sytuacji, gdy edycja dzieli się na grupy szkoleniowe, grupy te nie stanowią odrębnego szkolenia. Jednocześnie limit 20% uczestników projektu pochodzących od jednego pracodawcy należy odnieść do ogólnej liczby osób rozpoczynających szkolenie.

Ponadto zgodnie z opinią Instytucji Zarządzającej PO KL, możliwe jest wykonywanie przez personel projektu zadań w kilku różnych projektach. Należy jednak podkreślić, iż wykonywanie obowiązków w danym projekcie nie powinno stać w sprzeczności lub zakłócać wykonywania obowiązków w innych projektach. Równocześnie zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydatek związany z wynagrodzeniem personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach projektu uwzględnia proporcjonalność wynagrodzenia do wymiaru czasu pracy, przyjmując, że wynagrodzenie personelu zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy stanowi 100%.