Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych

data publikacji: 21-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy (konkurs otwarty).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO KL jest zawieszony w konkursach otwartych w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
 • 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
 • 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
 • 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
 • 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
 • 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 
 • 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
 • 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
 • 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
 • 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
 • 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 • 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
 • 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, 
 • 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 
 • 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
   

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów. Odwieszenie konkursów uzależnione będzie od stanu zakontraktowania alokacji po I turze konkursowej. Informacja dotycząca ewentualnego odwieszenia bądź zamknięcia konkursów zostanie zamieszczona na stronie WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Aktualności oraz Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.