Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 7.2.1 - po protestach

data publikacji: 29-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII nr PO KL/7.2.1/1/09 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbędzie się w dniu 3 listopada 2009 roku. Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które skierowane zostały do ponownej oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.