Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakładanie lokat overnight ze środków dotacji rozwojowej

data publikacji: 30-10-2009

W związku z licznymi sygnałami o umieszczaniu przez Beneficjentów środków przekazanych w ramach zaliczek otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lokatach typu „overnight” czyli lokatach nocnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL nie ma możliwości zakładania lokat typu „overnight” ze środków dotacji rozwojowej otrzymanych na realizację projektu.

Zgodnie z powyższym tworzenie lokat bankowych od środków dotacji rozwojowej jest niezgodne z założeniami PO KL. Wyjątkiem są rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego, posiadające zgodnie z umową rachunku bankowego opcję lokaty overnight. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zostaną doprecyzowane w nowelizacji Zasad finansowania PO KL.