Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - po protestach

data publikacji: 30-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe odbędzie się dnia 18 listopada 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej oraz wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.