Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – po protestach

data publikacji: 18-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 12-21.10.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Żaden wniosek z listy rankingowej nie otrzymał dofinansowania, ponieważ nie przekroczył wymaganego progu punktowego uprawniającego do uzyskania dofinansowania ustalonego w ramach Komisji Oceny Projektów obradującej w dniach od 28.04. – 15.07.2009r.).

Lp.
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Liczba
punktów
1. 
Urząd Gminy Grodziec
Bez granic - likwidacja barier w dostępie do edukacji uczniów z wiejskiej Gminy Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec
92,5 pkt.
2. 
Gmina Mosina
Przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży poprzez sport
Plac 20 Października 1
62- 050 Mosina
88,0 pkt.
 
3. 
Szkoła Podstawowa nr 12
,,Damy radę'' - zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne i sportowe
Ul. Jana Długosza 14
62-800 Kalisz
82,0 pkt.
 
4. 
Gmina Nekla
Ryzyk fizyk - doświadczam, przeżywam, wyciągam wnioski czyli edukacja inaczej
Ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
78,5 pkt.