Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że firma CASE Doradcy Sp. z o.o. zakończyła realizację zleconego przez Instytucję Pośredniczącą badania ewaluacyjnego pt. „Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim” przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego w terminie kwiecień- październik br.

Celem badania była identyfikacja barier utrudniających aplikowanie o dofinansowanie ze środków EFS oraz problemów występujących w trakcie realizacji projektów, a także identyfikacja obszarów i etapów realizacji, w których występują wąskie gardła systemowe bądź, które są zagrożone ich występowaniem w przyszłości. Badanie miało również na celu zdefiniowanie środków zaradczych ułatwiających aplikowanie o dofinansowanie z EFS oraz umożliwiających wyeliminowanie utrudnień w trakcie realizacji projektów.
Przedmiotowa ewaluacja pozwoliła na zdefiniowanie rekomendacji dotyczących w/w obszarów, a jej wyniki przyczynią się do usprawnienia wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim.

Plik do pobrania: