Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zawieszenia konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 27-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/7.2.2/1/09 zostaje zawieszony z dniem 04.12.2009 r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 16.11.2009, wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.