Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uchwały

 • Uchwała nr 1
 • Zmiany w Rocznym Planie Dzialan EwaluacyjnychUchwała nr 2
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w WielkopolsceUchwała nr 3
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIUchwała nr 4
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIIUchwała nr 5
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIIIUchwała nr 6
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu IXUchwała nr 7
 • Zaopiniowanie projektu wlasnego Samorządu Województwa WielkopolskiegUchwała nr 8
 • Ocena sytemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KLUchwała nr 9
 • Przyjęcie RPD na 2010Uchwała nr 10
 • Zaopiniowanie projektu własnego UAMUchwała nr 11
 • Zaopiniowanie projektu własnego UAMUchwała nr 12
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIUchwała nr 13
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIIUchwała nr 14
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIIIUchwała nr 15
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu IXUchwała nr 16
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiegoUchwała nr 17
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskimUchwała nr 18
 • Lista członków Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 19
 • Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych na rok 2011Uchwała nr 20
 • Zmodyfikowany Plan działania dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki na rok 2010Uchwała nr 21
 • Zmiany kryterium dostępu w zatwierdzonym Planie działania dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na rok 2010Uchwała nr 22
 • Zatwierdzenie składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 23
 • Akceptacja projektu Planu działania dla Priorytetu VIUchwała nr 24
 • Akceptacja projektu Planu działania dla Priorytetu VIIUchwała nr 25
 • Akceptacja projektu Planu działania dla Priorytetu VIIIUchwała nr 26
 • Akceptacja projektu Planu działania dla Priorytetu IXUchwała nr 27
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcia decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce”Uchwała nr 28
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcia decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim”Uchwała nr 29
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcia decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej oraz jej prognozy”Uchwała nr 30
 • Zaopiniowanie Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na rok 2012 przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 31
 • Wprowadzenie zmian do Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na rok 2012Uchwała nr 32
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich na rok 2012 przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 33
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej na rok 2012 przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 34
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki na rok 2012 przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 35
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na rok 2012 przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 36
 • Akceptacja zmiany tytułów, typów operacji, rezultatów, kryteriów dostępu oraz wartości poszczególnych projektów planowanych do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w zatwierdzonym Planie działania dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej na rok 2012Uchwała nr 37
 • Akceptacja zmiany kryterium dostępu dla projektów planowanych do realizacji w trybie systemowym przez organy prowadzące szkoły podstawowe w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz zmiany kryterium strategicznego dla projektów planowanych do realizacji w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zatwierdzonym Planie działania dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na rok 2012Uchwała nr 38
 • Przyjęcie RPDE na rok 2013Uchwała nr 39
 • Ocena możliwości aktywizacji ON w ramach PO KLUchwała nr 40
 • Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w WielkopolsceUchwała nr 41
 • Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KLUchwała nr 42
 • Zmiana PD dla Priorytetu VIIIUchwała nr 43
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnegoUchwała nr 44
 • Akceptacji Planu działania dla Priorytetu VI PO KLUchwała nr 45
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu VII PO KLUchwała nr 46
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIII PO KLUchwała nr 47
 • Warunkowa akceptacja Planu działania dla Priorytetu IX PO KLUchwała nr 48
 • Przegląd rekomendacji badania ewaluacyjnegoUchwała nr 49
 • Konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KLUchwała nr 50
 • Zmiana w Działaniu 7.4 PO KLUchwała nr 51
 • Przyjęcie zmian RPDE na 2013Uchwała nr 52
 • Zmiana w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KLUchwała nr 53
 • Rekomendacje z badania ewaluacyjnego dot. kształcenia ustawicznegoUchwała nr 54
 • Rekomendacje z badania ewaluacyjnego w ramach Priorytetu VIIIUchwała nr 55
 • Przyjęcie RPD na 2014 - 2015Uchwała nr 56
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VI na lata 2014-2015Uchwała nr 57
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VII na lata 2014-2015Uchwała nr 58
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu VIII na lata 2014-2015Uchwała nr 59
 • Akceptacja Planu działania dla Priorytetu IX na lata 2014-2015Uchwała nr 60
 • Akceptacji wprowadzenia projektu systemowegoUchwała nr 61
 • Decyzja o akceptacji realizowanych sposobów wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnychUchwała nr 62
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnegoUchwała nr 63
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnegoUchwała nr 64
 • Wprowadzenie Aneksu nr 1 do Regulaminu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa WielkopolskiegoUchwała nr 65
 • Przyjęcie wyników badania ewaluacyjnegoUchwała nr 66
 • Przyjęcie wyników badania ewaluacyjnegoUchwała nr 67
 • Akceptacja realizowanych sposobów wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnychUchwała nr 68
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnegoUchwała nr 69
 • Przyjęcie wyników i rekomendacji oraz podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania ewaluacyjnegoUchwała nr 70
 • Podjęcie decyzji o akceptacji realizowanych sposobów wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnychUchwała nr 71