Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 – zmiany w „Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL

data publikacji: 09-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej POKL w „Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL” wprowadzono zmiany, które dotyczą uzupełnienia definicji przedsiębiorstwa o roczne obroty i/lub całkowity bilans roczny.  W Załączniku nr 2 tabela 5 „Instrukcji…” (wersja z dnia 16.09.2009) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
„Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR”
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
„Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR”
Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
„Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR”
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
„Oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw”

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. osoby samozatrudnione) w Formularzu PEFS 2007 należy wprowadzić dane do zakładki „Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy)”. Tym samym danych tych podmiotów nie należy gromadzić jako danych instytucji.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do „Instrukcji…” w przyszłym roku.