Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego

data publikacji: 09-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o. oraz Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. zakończyły realizację zleconego przez Instytucję Pośredniczącą badania ewaluacyjnego pt. „Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego” przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego w terminie maj - listopad br.

Celem badania było oszacowanie zainteresowania Jednostek Samorządu Terytorialnego ubieganiem się o dofinansowanie z EFS i identyfikacja czynników zwiększających zainteresowanie JST aplikowaniem o środki z EFS oraz diagnoza barier utrudniających lub uniemożliwiających Jednostkom Samorządu Terytorialnego aplikowanie o środki z EFS. Bardzo istotnym elementem badania była również analiza możliwości absorpcyjnych JST.
Przedmiotowa ewaluacja pozwoliła na sformułowanie rekomendacji dotyczących w/w obszarów, a jej wyniki przyczynią się do zwiększenia zainteresowania i efektywności JST w aplikowaniu o środki z EFS oraz zwiększenia efektywności wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim.

Plik do pobrania:
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. „Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego”