Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL - po protestach

data publikacji: 15-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 03.11.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poniższy wniosek nie otrzymał dofinansowania, ponieważ nie przekroczył wymaganego progu punktowego.

Miejsce
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Adres
Średnia
ocen
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej w Wielkopolsce.
ul. Jeleniogórska 4/6,
 60-179 Poznań
82