Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 - uzupełnianie przez Beneficjentów danych uczestników instytucjonalnych

data publikacji: 15-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL, dane gromadzone w Formularzu PEFS 2007 w wersji 2.0. powinny przedstawiać informacje na temat osób obejmowanych wsparciem w sposób narastający od początku realizacji projektu. Tym samym osoba, która przystąpi do projektu musi być wykazywana w Formularzu, aż do jego zakończenia.

W związku z nowelizacją „Zasad Finansowania PO KL”, w październiku 2008 r., rozszerzeniu uległ „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL” o dane dotyczące instytucji, w ramach której w projekcie udział biorą uczestnicy instytucjonalni. W wyniku rozbieżności powstałych pomiędzy danymi zbieranymi przez Beneficjentów przed nowelizacją „Zasad Finansowania PO KL” i po niej, utrudnione jest przygotowanie jednego zbiorczego Formularza PEFS. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na rezygnację z danych dotyczących instytucji w przypadku projektów skierowanych do uczestników instytucjonalnych, którzy ukończyli udział w projekcie przed październikiem 2008 r., jeżeli dotarcie do danych jest obarczone wysokimi kosztami lub niemożliwe z innych obiektywnych przyczyn.

Należy natomiast przygotować jeden zbiorczy Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0., zawierający dane uczestników instytucjonalnych w powiązaniu z instytucją od momentu obowiązywania nowego zakresu danych. Beneficjenci zobowiązani są również do uzupełniania pola: „Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji”, gdyż pole to przedstawia wartość sumaryczną wszystkich pracowników w ramach instytucji wprowadzonych do Formularza PEFS 2007 i można ją pozyskać z informacji o uczestnikach projektu.