Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Termin rozpoczęcia szóstego posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że szóste posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.1.2/1/09 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.