Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 21 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 061 846 38 70.