Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – po protestach

W związku z zakończeniem obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 9 grudnia 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że żaden z projektów nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, tym samym nie opublikowano listy rankingowej.