Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007 - projekty systemowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2, w Formularzu PEFS 2007, w polu nr projektu należy wprowadzić numer umowy ramowej o dofinansowanie projektu (np. POKL.06.01.03-30-001/07).

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje informację, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, składając Wniosek o płatność w przyszłym roku za okres rozliczeniowy do dnia 31 grudnia 2009 r., istnieje możliwość złożenia Formularza PEFS 2007 w wersji 1.0. Powyższe udogodnienie ma ułatwić Państwu uzupełnianie danych, które ze względu na dużą liczbę Beneficjentów Ostatecznych wymaga czasu. Formularze PEFS 2007 przesłane w kolejnych Wnioskach o płatność będą musiały zawierać dane wszystkich uczestników projektu (od początku realizacji wieloletniego projektu systemowego).