Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 9.2 PO KL – po protestach

data publikacji: 30-12-2009

W związku z zakończeniem obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 9-11 grudnia 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że żaden z projektów nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, tym samym nie opublikowano listy rankingowej.