Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs "Dobre praktyki EFS"

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 13 lutego 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło II edycję konkursu „Dobre praktyki EFS” skierowanego do projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Celem konkursu jest wyłonienie, a następnie zaprezentowanie opinii publicznej, projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Poprzez konkurs Ministerstwo pragnie przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po środki EFS i realizowania projektów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich w nowym okresie programowania.
Pierwsza edycja konkursu „Dobre Praktyki EFS” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem projektodawców. Zgłoszono trzysta dwadzieścia dziewięć projektów, z których trzysta szesnaście przeszło pozytywnie weryfikację formalną. W ramach oceny merytorycznej niezależne jury wybrało sześćdziesiąt najlepszych, które uzyskały prawo do posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”, a pięć najwyżej ocenionych projektów zostało uhonorowanych wyjazdami studyjnymi dwóch reprezentantów każdego z nich do Holandii.
Jednym z elementów oceny projektów zgłoszonych do konkursu będzie opinia właściwej Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Wdrażającej, a w przypadku PIW EQUAL – Krajowej Struktury Wsparcia, dotycząca jakości współpracy pomiędzy IP/IW/KSW a projektodawcą, stopnia wypełniania przez projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, braku bądź występowania nieprawidłowości w czasie realizacji projektu. Ponadto ocenie podlegać będzie stopień realizacji przez projekty założonych celów poprzez weryfikację osiągniętych wskaźników.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu są dostępne pod adresem internetowym http://www.efs.gov.pl.