Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach

data publikacji: 30-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie otwartym w ramach następującego Poddziałania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
• W ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy (konkurs otwarty)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia ponadto o trwających konkursach zamkniętych w ramach następujących Priorytetów:
• W ramach Priorytetu VIII projekt innowacyjny pt. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+
• W ramach priorytetu IX projekt innowacyjny pt. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.