Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie informacji zawartej w ogłoszeniach o zawieszeniu naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2, Działania 7.3, Działania 9.2, Działania 9.3.

data publikacji: 31-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu sprostowuje informację zamieszczoną na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w dniach: 5, 6 oraz 27 listopada br. dotyczącą zawieszenia naboru wniosków oraz postępowania z wnioskami wpływającymi po terminie naboru w ramach Poddziałania 7.2.2, Działania 7.3, Działania 9.2 oraz Działania 9.3.
Zgodnie z Dokumentacją konkursową dla przedmiotowych konkursów:
„W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia lub zamknięcia konkursu – wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).”