Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

European Local Inclusion & Social Action Network

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w styczniu 2008 roku w Komitecie Regionów została oficjalnie utworzona Sieć ELISAN (European Local Inclusion & Social Action Network).

Decyzja o stworzeniu ELISAN została podjęta w 2004 roku przez Zgromadzenie Generalne UNCCAS (National Union of Social Action Community Centrem), która jest siecią skupiającą przedstawicieli francuskich władz samorządowych. Organy decyzyjne uznały, że UNCCAS będzie mogła lepiej wykonywać swoją rolę jeśli uzyska wymiar europejski. W inicjatywę oprócz francuskich regionów, powiatów i gmin, zaangażowały się także regiony hiszpańskie, greckie oraz włoskie.

W skład ELISAN wchodzą:
 • przedstawiciele władz samorządowych; 
 • organizacje grupujące władze samorządowe; 
 • specjaliści sektora społecznego; 
 • europejskie lub międzynarodowe organizacje.

 

Członkowie mogą mieć status: 
 • partnera – kraje wchodzące w skład UE; 
 • członka zrzeszonego – kraje kandydujące lub inne kraje europejskie; 
 • obserwatora – inne organizacje (sieci, organizacje samorządowe, itd.).

 

Sprawy społeczne znajdują się w centrum zainteresowania i ukierunkowania Sieci, która ma aspiracje stać się znaczącą siłą lobbingową w UE w kwestiach społecznych. 

Cele i działania:
 • promocja wymiany informacji oraz doświadczeń w odniesieniu do lokalnych polityk społecznych; 
 • wspomaganie europejskiego partnerstwa tak, aby umożliwiało członkom ELISAN uczestniczenie w programach unijnych oraz tworzenie wspólnych projektów; 
 • taka pomoc aktorom zaangażowanym w te polityki, która umożliwi im uzyskanie lepszego zrozumienia dla ich różnego typy działań u decydentów politycznych na poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim; 
 • skuteczne uświadamianie europejskim instytucjom potrzeb istniejących na poziomie lokalnym w kwestiach społecznych tak, aby te potrzeby znalazły odzwierciedlenie w konstrukcji funduszy strukturalnych, regulacjach, dyrektywach, itd. 
 • udział w debatach związanych z tematyką społeczną na poziomie europejskim. 

 

Grupy tematyczne, którymi będzie zajmowała się ELISAN:
 • dzieci/rodzina; 
 • nieletni; 
 • wykluczenie społeczne; 
 • osoby starsze/ niepełnosprawne; 
 • problemy miejskie; 
 • uchodźcy i migranci; 
 • zdrowie.


Sieć ta może być interesującą propozycją dla wielkopolskich gmin i powiatów, które chciałyby zaistnieć na arenie europejskiej, ale nie jest to dla nich łatwe ze względu na niewielką ilość mieszkańców lub/i ograniczone środki finansowe. Wielkość gmin i powiatów wchodzących w skład ELISAN jest bardzo zróżnicowana, od regionów, aż po gminy posiadające kilka tysięcy mieszkańców (osiem gmin posiada do 5 tys. mieszkańców). Z tego właśnie względu, aby umożliwić członkostwo nawet najmniejszym jednostkom, podczas Walnego Zgromadzenia przegłosowano wysokość składki rocznej – 50 euro.
Sieć dopiero powstała dlatego trudno jest ocenić jej skuteczność i sprawność, jednak możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów, oraz w czasie późniejszym umiejętność ich wykorzystania jest czynnikiem przemawiającym na korzyść zaangażowania się w ELISAN.