Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planów działań na rok 2010

data publikacji: 12-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartej w uchwale nr 48 Komitetu Monitorującego z dnia 24 listopada 2009 r., zatwierdziła Plany działania na rok 2010 opracowane przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu VI oraz VII w województwie wielkopolskim.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż informacje dotyczące Planów działania dla Priorytetu VIII i IX zostaną zamieszczone w terminie późniejszym, po ich zatwierdzeniu.

  • Ważne dokumenty