Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana okresu realizacji projektu

data publikacji: 13-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) może wydać zgodę na zmianę okresu realizacji projektu Beneficjentom, którzy nie mogli rozpocząć realizacji działań przewidzianych w projekcie w zakładanym pierwotnie terminie z przyczyn nie leżących po ich stronie (z powodu braku środków finansowych). Ponadto należy zaznaczyć, iż w przypadku, gdy Beneficjent zwróci się do IOK z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu z przyczyn leżących po jego stronie, a w ramach danego konkursu obowiązywało kryterium dostępu określające najpóźniejszą datę rozpoczęcia realizacji projektu IOK nie ma możliwości udzielenia Beneficjentowi zgody na przesunięcie ww. terminu, gdyż byłoby to równoznaczne z niespełnieniem przedmiotowego kryterium.