Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 5.3

data publikacji: 13-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku ze zmianą Systemu Realizacji PO KL Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3. Nowa wersja narzędzia została wzbogacona o nowe funkcjonalności oraz zmiany wynikające z nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL:

  1. dostosowano narzędzie do obsługi przez osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających, 
  2. dla przycisków Zapisz XML, Utwórz PDF oraz Podgląd wprowadzono mechanizm przeliczający obydwa budżety oraz tabelę 3.2.1 – Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status, 
  3. w tabeli 3.2.1 wprowadzono nową walidację – liczba osób w polu „w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” nie może być większa niż liczba osób w polu „Zatrudnienie”, 
  4. w części Szczegółowy budżet projektu, dla pól „Ilość”, „Jednostka miary” oraz „Tytuł kategorii wydatków” wprowadzono mechanizm walidacji sprawdzający obecność wypełnienia pola, 
  5. w części Budżet projektu, wprowadzono mechanizm walidacji dla pola 4.3 „Wkład własny” – wartości z poszczególnych pól 4.3.1 „w tym wkład niepieniężny” i 4.3.2 „w tym wkład prywatny” nie mogą być większe niż wartość w polu 4.3 „Wkład własny”, 
  6. w części Szczegółowy budżet projektu, tabele „Uzasadnienie kosztów” oraz „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego” zostały poszerzone do 10 linijek tekstu, 
  7. w części Oświadczenie, wyrażenie „… art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)” zastąpiono wyrażeniem „… w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”.


Mając powyższe na uwadze w stosunku do wniosków konkursowych, które zostaną złożone po wejściu w życie modyfikacji Systemu Realizacji PO KL, a więc w odpowiedzi na konkursy ogłoszone od 1 stycznia 2010 r. oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 r., za obowiązujący należy uznać Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3.

W stosunku do wniosków złożonych przed dniem 1 stycznia 2010 r., jeżeli zaistnieje konieczność ponownego złożenia przez Beneficjenta zaktualizowanego wniosku należy stosować Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3. Równocześnie podczas weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z jej wersją elektroniczną (plik zip_pokl) należy stosować Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji, w której wniosek został złożony.