Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obowiązujące od 1 stycznia br. wytyczne i dokumenty programowe

data publikacji: 13-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. br. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązują nowe, zaktualizowane wersje następujących wytycznych i dokumentów programowych: 

  • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2010r., 
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2010r., 
  • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2010r.


Nowe Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 roku.

Zaktualizowane Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są obowiązujące dla projektów konkursowych, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłaszanych w terminie od 1 stycznia 2010r. oraz projektów systemowych złożonych w terminie od 1 stycznia 2010 r.

Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których źródłem są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) mają obligatoryjne zastosowanie we wszystkich projektach PO KL, w tym także w ramach projektów, na realizację których zawarto umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2010 r., gdyż wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.