Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty partnerskie

data publikacji: 13-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z art. 28 a ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane są projekty partnerskie, w których lider (beneficjent) otrzymuje środki na finansowanie projektu na podstawie decyzji/umowy o dofinansowanie projektu i ich odpowiednią część przekazuje partnerom na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych na realizację zadań w projekcie, przy czym funkcje lidera i partnera mogą pełnić wszystkie podmioty zgodnie z dokumentami programowymi PO KL. Tym samym nawiązywane są partnerstwa np. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych województw. W takim przypadku, w związku z tym, iż zgodnie z ust. 3 art. 28 a ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju to beneficjent przekazuje środki na pokrycie niezbędnych kosztów przez partnera, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL lider (np. samorząd województwa A) przekazuje środki na finansowanie działań określonych w projekcie przez partnera (np. gminę z województwa B) bezpośrednio na rachunek tego partnera.