Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów systemowych

data publikacji: 14-01-2010

W nawiązaniu do zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych przekazanego Państwu pismem znak: WUP XI/2/15-9132/205.1/09 w dniu
18 grudnia 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z nowelizacją Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązującą od dnia 1 stycznia br. spełnienie standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oznacza uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na dwa z sześciu pytań zawartych w Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL.

Ponadto zaznaczam, iż w/w Zasady doprecyzowują podział zadań w budżecie projektu. W związku z tym, działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, itp.) należy umieścić w zadaniu: Zarządzanie projektem. Natomiast w przypadku, gdy działania promocyjne będą stanowić odrębne zadanie merytoryczne np. wydanie informatora, biuletynu, szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, itp. należy pozostawić w budżecie zadanie: Promocja projektu. Powyższy przypadek dotyczyć będzie najczęściej projektów o dużej wartości, przede wszystkim powiatowych centrów pomocy rodzinie czy miejskich ośrodków pomocy rodzinie.