Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...

data publikacji: 15-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązuje nowy, zaktualizowany dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL. Zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

  • doprecyzowanie zasad zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych tworzonych przez osoby prawne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 
  • doprecyzowanie zasad współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
  • doprecyzowanie zasad tworzenia programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.


Ponadto, w ramach nowelizacji zmieniono zasady finansowania projektów systemowych oraz wzór instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Patrz: Ważne dokumenty