Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/09

data publikacji: 22-01-2010

Harmonogram konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – projekty konkursowe innowacyjne testujące

n – data końcowa terminu przyjmowania wniosków tj. 15.01.2010 r.

Etap oceny formalnej
Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej
n + 14 dni
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej
n + 19 (5 dni od daty przekazania wniosku do oceny merytorycznej)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Etap oceny merytorycznej
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej
5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
n + 59 dni (40 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowania.
nie krócej niż n + 64 dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji)
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK
5 dni od daty złożenia przez projektodawcęwymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK
nie rzadziej niż raz w miesiącu