Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 26-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących element Systemu Realizacji PO KL.

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzona została w związku z:

  • propozycjami uproszczeń zgłaszanymi w ramach akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Proste Fundusze” rekomendowanymi do wdrożenia przez Grupę ds. Europejskiego Funduszu Społecznego; 
  • doświadczeniami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych w ramach PO KL konkursów; 
  • zaleceniami zgłoszonymi przez Instytucję Audytową; 
  • wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Nowelizacja dokumentu obejmuje:

  • doprecyzowanie zasad oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712); 
  • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjenci składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku; 
  • skrócenie terminów oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych; 
  • rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów o pracowników Instytucji Pośredniczących (w przypadku, gdy Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia); 
  • zmianę wzorów Kart oceny merytorycznej w zakresie dotyczącym standardu minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełniania przez wniosek przedmiotowego standardu; 
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.


Ponadto, w ramach nowelizacji Zasad… doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów oraz oceny formalnej wniosków, a także zmieniono wzory Kart oceny formalnej oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Zapisy nowych Zasad… obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Ważne dokumenty