Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 7.3 - po protestach

data publikacji: 26-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji odbędzie się w dniu 29 stycznia 2010 roku. Komisja Oceny Projektów dokona oceny wniosków, skierowanych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.