Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydatki inwestycyjne w ramach projektów szkoleniowych PO KL

data publikacji: 28-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku projektów szkoleniowych realizowanych na potrzeby danego przedsiębiorcy, wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach cross-financingu przez Beneficjenta stanowią dla niego pomoc de minimis, w przypadku, gdy Beneficjent ten spełnia jednocześnie kryteria beneficjenta pomocy. W pozostałych przypadkach, wydatki ponoszone przez beneficjenta w ramach cross-financingu mogą zostać w całości sfinansowane w ramach projektu.