Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca rozliczenia środków dotacji rozwojowej

data publikacji: 29-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) do rozliczenia środków dotacji rozwojowej przekazanych do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

W związku z powyższym, do środków wypłaconych do dnia 31 grudnia 2009 r. nie ma zastosowania art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którym w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez Beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych.