Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3 z dnia 27 stycznia 2010 r.

data publikacji: 01-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2010, w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznejw ramach konkursu Nr PO KL/9.3/1/09
 
Lp.
 
Numer wniosku KSI
 
Nazwa beneficjenta
 
Siedziba beneficjenta
 
Tytuł projektu
 
Średnia ocen
Proponowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia wniosku
Projekty odrzucone
1
POKL.09.03.00-30-069/09
VOTER PUBLIC RELATIONS Sc.
ul. Garncarska 7
 61-817 Poznań
Życie to nauka – Kampania informacyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego.
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej