Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dookreślenie grupy docelowej projektów w ramach Działania 6.3 PO KL

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki specyfika Działania 6.3 PO KL polega na wspieraniu różnorodnych inicjatyw mających na celu podniesienie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie samoorganizacji i oddolnego rozwiązywania problemów występujących w obszarze zatrudnienia – w tym w szczególności tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem oraz zmniejszania różnic w poziomie zatrudnienia na obszarach miejskich i wiejskich. Jednocześnie zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, działania te są adresowane nie tylko do mieszkańców szczegółowo zdefiniowanych „obszarów wiejskich”, ale również do szeroko rozumianych społeczności lokalnych oraz innych podmiotów aktywnie działających na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wsi (organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, itp.). Tym samym, podstawowym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu uczestników do projektu powinien być fakt zamieszkania na obszarach wiejskich, nie zaś fakt pozostawania bez zatrudnienia – co uzasadnione jest dodatkowo celami realizowanego projektu. W związku z powyższym oraz mając na uwadze zapisy SzOP, należy uznać, iż wsparcie przewidziane w ramach Działania 6.3 może być skierowane zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak też do osób pracujących – przyczyniając się do wzmocnienia potencjału społeczności lokalnej do podejmowania działań w obszarze rynku pracy.

Niemniej jednak należy zauważyć, iż wsparcie realizowane w ramach Działania 6.3 PO KL może stanowić również pewien rodzaj „przygotowania” dla realizacji projektów o charakterze aktywizacyjno-zawodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. W związku z tym – w przypadku gdy projekt przewiduje tego typu wsparcie adresowane bezpośrednio do osób, np. w postaci staży lub szkoleń zawodowych – powinno być ono skierowane w pierwszej kolejności do osób pozostających bez zatrudnienia w rozumieniu Słownika terminologicznego dla SzOP PO KL 2007-2013.