Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dodatek relokacyjny (mobilnościowy) w projektach typu outplacementowego

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów (SzOP) PO KL, dodatek relokacyjny (mobilnościowy) przysługuje osobie, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Oznacza to, że dla uzyskania tego dodatku nie jest wystarczający udział danej osoby w jednej z oferowanych form wsparcia w ramach projektu outplacementowego (np. w doradztwie zawodowym, pośrednictwie pracy, szkoleniu). Aby ubiegać się o wypłacenie dodatku relokacyjnego, uczestnik projektu musi zatem przedstawić zaświadczenie od nowego pracodawcy o podjęciu zatrudnienia. Zaświadczenie to powinno zawierać nazwę miejscowości, w której będzie wykonywana praca (na pracodawcę nie należy nakładać obowiązku potwierdzania odległości). Na tej podstawie (lub na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu) beneficjent weryfikuje, czy nowe miejsce zatrudnienia jest oddalone o co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z treścią przypisu nr 47 do SzOP PO KL, jednorazowy dodatek mobilnościowy jest przyznawany w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych. W związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia br. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, różnicującej wysokość zasiłku dla bezrobotnych w zależności od okresu posiadania prawa do zasiłku, Instytucja Zarządzająca PO KL rekomenduje wyliczanie od 1 stycznia br. wysokości dodatku relokacyjnego jako sześciokrotności kwoty dla bezrobotnych określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. 6 x 717 zł). Oznacza to, że wartość tego dodatku wyniesie 4302 zł. Doprecyzowanie tej kwestii zostanie dokonane przy najbliższej nowelizacji SzOP PO KL.

Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osobie, która stała się uczestnikiem projektu w 2009 r., zaś o przyznanie dodatku mobilnościowego stara się w 2010 r., przysługuje dodatek w wysokości obowiązującej w dniu, w którym ubiega się ona o przyznanie tego dodatku.