Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ocena formalna wniosków

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż trwa ocena formalna Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ocena formalna przeprowadzona jest na podstawie Karty oceny formalnej Wniosków o przyznanie stypendium, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu Stypendialnego.

Ocenie formalnej poddano 627 Wniosków, w tym 214 Wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną, 54 Wnioski otrzymały negatywną ocenę formalną i 359 Wniosków wymaga uzupełnienia dokumentacji o czym uczniowie zostali poinformowani pisemnie.

Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej. Posiedzenie Komisji Stypendialnej planowane jest w dniach od 1 do 12 lutego 2010 roku.